Home  |  Korte voorstelling  |   Samenstelling  |  Historiek  |   Contactinfo  |   Manifest van Oxford
MANIFEST VAN OXFORD (14 april 1947)

      Manifest van Oxford, aangenomen door de Liberale Internationale op 14 april 1947

      Wij, liberalen uit negentien landen, te Oxford verenigd in een tijd van wanorde, armoede, hongersnood en vrees, teweeggebracht door twee wereldoorlogen;
Overtuigd dat deze toestand, waarin de wereld verkeert, in grote mate te wijten is aan het verlaten van liberale beginselen;
Bevestigen onze overtuiging die in deze verklaring is uitgedrukt:


I

1. De mens is eerst en vooral een wezen, dat de macht bezit onafhankelijk te denken en te handelen en het vermogen heeft het goede van het kwade te onderscheiden;

2. De eerbied voor de persoon als mens en voor de familie is de ware grondslag van de maatschappij;

3. De Staat is slechts het werktuig van de gemeenschap: hij mag zich geen macht aanmatigen die in strijd is met de grondrechten van de burgers of met de voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor een verantwoordelijk en scheppend leven, namelijk:
  Persoonlijke vrijheid, gewaarborgd door de onafhankelijkheid van de rechtsbedeling en van het gerecht.
  Godsdienst- en gewetensvrijheid.
  Vrijheid van het woord en van de pers.
  Vrijheid van verenigen en van niet-verenigen.
  Vrije keus van beroep.
  Gelegenheid tot een volledig onderwijs naar keus, in overeenstemming met de geschiktheid en ongeacht geboorte of middelen.
  Het recht op privaat eigendom en op persoonlijk initiatief.
  De vrije keus van de verbruiker en de gelegenheid te genieten van de volle vruchtbaarheid van de bodem en van de menselijke bedrijvigheid.
  Beveiliging tegen de wisselvalligheden van ziekte, werkloosheid, werkonbekwaamheid en ouderdom.
  Rechtsgelijkheid van man en vrouw.
4. Deze rechten en voorwaarden kunnen slechts door een ware democratie gewaarborgd worden. Ware democratie is niet te scheiden van politieke vrijheid en is gegrondvest op de bewuste, vrije en verlichte instemming van de meerderheid, uitgedrukt door vrije en geheime stemming, met de verschuldigde eerbied voor de vrijheden en de opvattingen van de minderheden.


II

1. De afschaffing van de economische vrijheid leidt noodzakelijk tot de verdwijning van de politieke vrijheid. Wij verzetten ons tegen dergelijke afschaffing, zij wordt teweeggebracht hetzij door staatsbezit of staatstoezicht, hetzij door private monopolies, kartels en trusts.
Wij aanvaarden staatsbezit slechts voor de ondernemingen, waartoe het privaat initiatief ontoereikend is of waarin de mededinging niet langer haar rol kan vervullen.

2. De welvaart van de gemeenschap moet voorgaan en moet gevrijwaard worden voor machtsmisbruik door private belangen.

3. Een voortdurende verbetering van de arbeidsvoorwaarden, van de huisvesting en van de omgeving der arbeiders is van noodzakelijk belang. De rechten, plichten en belangen van arbeid en kapitaal vullen elkander aan, georganiseerde beraadslaging en samenwerking tussen werkgevers en werknemers zijn van er levensbelang voor het welzijn van de nijverheid.


III

      "Dienstbewijs is de noodzakelijke aanvulling van de vrijheid en elk recht brengt een overeenkomstige plicht mede. Wil men dat de vrije instellingen doeltreffend werken, dan moet iedere burger zin hebben voor zedelijke verantwoordelijkheid tegenover zijn medemensen en bedrijvig deelnemen in de aangelegenheden van de gemeenschap."


IV

      De oorlog kan slechts afgeschaft worden en de wereldvrede en de economische welvaart hersteld, indien alle naties de volgende voorwaarden vervullen:

a) getrouwe aanhankelijkheid aan een wereldorganisatie van alle naties, zowel grote als kleine, op grond van dezelfde wet en van billijkheid, en met de macht, de stipte naleving van alle vrije aangegane internationale verplichtingen op te leggen;
b) eerbied voor het recht van iedere natie om te genieten van de hoofdzakelijke menselijke vrijheden;
c) eerbied voor de taal, het geloof, de wetten en de gebruiken van de nationale minderheden;
d) de vrije uitwisseling van gedachten, nieuws, goederen en diensten tussen de naties, evenals vrijheid van verkeer binnen en tussen alle landen, ongehinderd door censuur, beschermende tolmuren en deviezenbepalingen;
e) de ontwikkeling van achterlijke streken van de wereld met medewerking van hun bewoners in hun eigen werkelijk belang en in het belang van de wereld in het algemeen.

      Wij richten een oproep tot alle mannen en vrouwen, die over het algemeen instemmen met deze idealen en beginselen, om zich bij ons aan te sluiten in de poging om te bewerken, dat zij door geheel de wereld aanvaard worden.


(Officieuze vertaling uit 1947, in geactualiseerde spelling)